Monday, March 4, 2024
Trang chủĐan mócCách đan áo hoa cho bé gái

Cách đan áo hoa cho bé gái

Sizes:
6-9 months, 9-12 months, (12-15 months).

dan-ao-hoa-be-gai

Mẫu thử:
24.5 /32.5 dòng=4 inches kim số 5 cỡ của US, 18 mũi/29 dòng=4 inches sử dụng kim số 7 cỡ của US, (15.5 mũi/23 dòng=4 inches sử dụng kim số 9 cỡ US) (mẫu thử tương ứng với size phía trên).

Pattern: 
Chọn cỡ kim và cỡ mong muốn và bắt đầu làm theo pattern dưới đây:

CO 55 sts.
Work 2 rows in seed stitch (Rows 1 & 2: *k1, p1; repeat from * to end of row, end k1).
K1, p1, yo, p2tog, continue in seed stitch to end of row.
Work 3 rows in seed stitch.
R1: (WS): k1, p1, k1, p4, *k1, p3; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R2: k1, p1, k1, p1, *k1, (yo, k1) 2X, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1 (79 stitches).
R3: k1, p1, k1, p6, *k1, p5; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R4: k1, p1, k1, p1, *k2, yo, k1, yo, k2, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1 (103 sts).
R5: k1, p1, k1, p8, *k1, p7; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R6: k1, p1, k1, p1, *k7, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1.
R7: Repeat row 5.
R8:k1, p1, k1, p1, *k3, yo, k1, yo, k3, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1 (127 sts).
R9: k1, p1, k1, p10, *k1, p9; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R10: (buttonhole row) k1, p1, k1, p1, *k9, p1; repeat from * to last 13 sts, end k9, p2tog, yo, p1, k1.
R11: Repeat row 9.
R12:k1, p1, k1, p1, *k4, yo, k1, yo, k4, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (151 sts).
R13:k1, p1, k1, p12, *k1, p11; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R14:k1, p1, k1, p1, *k11, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1.
R15: Repeat row 13.
R16:k1, p1, k1, *p1, yo, ssk, k7, k2tog, yo; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1 (151 sts–stitch count unchanged).
R17:k1, p1, k1, p1, k1, *p9, k3; repeat from * to last 14 sts, end p9, k1, p1, k1, p1, k1.
R18:k1, p1, k1, p2, yo, ssk, k5, k2tog, *yo, p3, yo, ssk, k5, k2tog; repeat from * to last 5 sts, end yo, p2, k1, p1, k1.
R19:k1, p1, k1, p1, k2, p7, *k2, p1, k2, p7; repeat from * to last 6 sts, end k2, p1, k1, p1, k1.
R20: k1, p1, k1, p3, yo, ssk, k3, k2tog, *yo, p2, k1, p2, yo, ssk, k3, k2tog; repeat from * to last 6 sts, end yo, p3, k1, p1, k1.
R21:k1, p1, k1, p2, k2, p5, *k2, p3, k2, p5; repeat from * to last 7 sts, end k2, p2, k1, p1, k1.
R22:k1, p1, k1, p1, k1, p2, yo, ssk, k1 k2tog, *yo p2, k3, p2, yo, ssk, k1, k2tog; repeat from * to last 7 sts, end yo, p2, k1, p1, k1, p1, k1.
R23: (buttonhole row): k1, p1, yo, p2tog, p2, k2, p3, *k2, p5, k2, p3; repeat from * to last 8 sts, end k2, p3, k1, p1, k1.
R24: k1, p1, k1, p1, k2, p2, yo, sl-k2tog-psso, *yo, p2, k5, p2, yo, sl-k2tog-psso; repeat from * to last 8 sts, end yo, p2, k2, p1, k1, p1, k1.
R25: k1, p1, k1, p4, k2, p1, *k2, p7, k2, p1;* to last 9 sts, end k2, p4, k1, p1, k1.
R26:k1, p1, k1, p1, k to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

Chart hình:

chart-dan-ao-hoa-be-gai

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT